فرم پیش ثبت نام
شرایط پیش ثبت نام :
حداقل معدل 19 (برای دوره اول دبیرستان)
داشتن نظم و انضباط
داشتن روحیه همدلی و همدردی با دوستان
پذیرش در مصاحبه علمی و انگیزشی
بسمه تعالی

مشخصات فردی دانش آموز:

مشخصات والدین دانش آموز:

دیگر اطلاعات :